Xuất danh sách đơn hàng

Chọn trạng thái đơn hàng bạn muốn xuất file:

+ Tất cả

+ Chờ xác nhận: đơn hàng chưa được xử lý

+ Đã xác nhận: đơn hàng đã được xử lý chọn nhà vận chuyển, gói vận chuyển,...

+ Đã giao hàng

+ Đang trả hàng

+ Đã trả hàng

+ Đã hủy

Chọn nút Xuất, một file danh sách đơn hàng (.csv) sẽ được tải về máy tính của bạn. Bạn có thể mở file bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính Google Sheet.

Lưu ý: File .csv chỉ bao gồm các đơn hàng thuộc trạng thái đang chọn. Nếu muốn xuất tất cả đơn hàng bạn vào tab Tất cả và chọn Xuất file